214-463-7933 flypaper Teleoceras 415-588-4916 STREFA RODZICA 2183596027 678-868-2149 KONTAKT
obozy i kolonie filmy wyjazdy do Londynu hiszpanski test 6-klasisty kurs predyspozycji jêzykowej 732-882-1281 4243766874 Button Button

Sekretariat Harrison School
Ul. Ordonówny 16
03-139 Warszawa
Tel 668 269 357
Sekretariat jest czynny od poniedzia³ku do czwartku w godz. 12.00-20.00,
pi±tki 8.00 - 16.00


Z ¿ycia naszej szko³y...

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA RELACJI Z LEKCJI ORAZ INNYCH WYDARZEÑ Z ¯YCIA NASZEJ SZKO£Y: TUTAJKolonie 2017


Warsztaty jêzykowe - Londyn


Pó³kolonie sportowo-jêzykowe


Akcja charytatywna


Wyniki konkursu Harrison Teddy Bear

Serdecznie dziêkujemy wszystkim najm³odszym uczniom naszej szko³y za udzia³ w rodzinnym konkursie plastyczno-jêzykowym na plakat Harrison Teddy Bear. Jak zwykle nasi uczniowie zaskoczyli nas swoj± kreatywno¶ci± i umiejêtno¶ciami plastyczno-jêzykowymi. Z dum± og³aszamy zwyciêzców konkursu, którzy otrzymaj± nagrody rzeczowe oraz dyplom uczestnika. Rodzicom oraz lektorom dziêkujemy za zaanga¿owanie i pomoc. Zapraszamy do galerii zdjêæ na facebook'u
I miejsce:
Liwia O.(oddzia³ Legionowo), Kinga J.(oddzia³ Legionowo), Wiktoria K.(oddzia³ Legionowo), Maja D.(oddzia³ Legionowo), Marta S.(oddzia³ Legionowo), Wiktoria B.(SP 344), Eryk S. (SP 110), Aleksandra S.(SP 355), Marcel Ch.(SP 344), Basia S.(SP 342), Adrian K.(oddzia³ Legionowo), Marysia W. (SP342), Blanka M.(oddzia³ Legionowo)
II miejsce:
Hania Cz.(SP 118), Weronika C.(Oddzia³ Legionowo), Weronika J.(oddzia³ Legionowo), Natalia P.(oddzia³ Legionowo), Karolina P. (SP 344), Zosia P.(SP 342), Hania S.(SP 342)
III miejsce:
Maja R.(oddzia³ Legionowo), Hubert B(SP 118), Martyna K. (SP 342), Lena Z.(SP 355), Nina W.(SP 342), Alicja R.(SP 342), Anastazja W.(SP 342), Natalia R.(SP 342), Julia K.(SP 118), Julia I.(SP 342), Amelia G.(SP 342), Zuzia Z.(SP 355)


Konkurs wiedzy o Irlandii

W ramach projektu rocznego uczniowie klas starszych wziêli udzia³ w konkursie wiedzy o Irlandii. Zadaniem konkursowym by³o rozwi±zanie testu dotycz±cego wiedzy z zakresu geografii, kultury oraz tradycji irlandzkich. Z dum± prezentujemy listê najlepszych laureatów konkursu:
Ania J. SP 344 - I miejsce, dyplom oraz nagroda rzeczowa (najlepszy wynik w konkursie)
Antoni K. SP 344 - I miejsce, dyplom oraz nagroda rzeczowa (najlepszy wynik w konkursie)
Karolina R.SP 154 - I miejsce, dyplom oraz nagroda rzeczowa(najlepszy wynik w konkursie)
Julia R. SP 154 - I miejsce, dyplom oraz nagroda rzeczowa(najlepszy wynik w konkursie)
Lena K. SP 314 - I miejsce, dyplom oraz nagroda rzeczowa
Eliza Z.SP 314 - I miejsce, dyplom oraz nagroda rzeczowa
Aleksandra M.SP 342 - I miejsce, dyplom oraz nagroda rzeczowa
Mateusz S. SP. 342 - I miejsce, dyplom oraz nagroda rzeczowa
Maciej J. SP 344 - I miejsce, dyplom oraz nagroda rzeczowa
Amelia Cz. SP. 118 - I miejsce, dyplom oraz nagroda rzeczowa
Urszula K. SP. 118 - I miejsce, dyplom oraz nagroda rzeczowa
Karina K.SP. 118 - I miejsce, dyplom oraz nagroda rzeczowa
Mateusz G. SP154 - I miejsce , dyplom oraz nagroda rzeczowa
Mateusz I.SP 154 - I miejsce, dyplom oraz nagroda rzeczowa
Julia G. Gimnazjum nr 123 - I miejsce, dyplom oraz nagroda rzeczowa
Karolina M. Gimnazjum nr 122 - I miejsce, dyplom oraz nagroda rzeczowa
Maciej G. Gimnazjum nr 123 - I miejsce, dyplom oraz nagroda rzeczowa

Serdecznie gratulujemy
Zespó³ Harrison School


PRZERWA ¦WI¡TECZNA

Szanowni Rodzice

Przypominamy, ¿e w dniach 24 - 29 marca w naszej szkole jêzykowej trwaæ bêdzie przerwa ¶wi±teczna. W tych dniach zajêcia nie odbywaj± siê, sekretariat Harrison School równie¿ bêdzie nieczynny.
Lekcje wznowimy w ¶rodê 30 marca.
Wszystkim naszym uczniom, rodzicom i opiekunom ¿yczymy spokojnego, ¶wi±tecznego wypoczynku.


We love green, we love Ireland - Miêdzynarodowy projekt jêzykowy

We love green, we love Ireland! W tym roku szkolnym w miesi±cu marcu bêdziemy realizowaæ miêdzynarodowy projekt dotycz±cy Irlandii. Nawi±zali¶my wspó³pracê ze szko³± jêzykow± Altogether
w Dublinie z któr± nasi uczniowie wykonaj± wspólnie zadania jêzykowe m.in. multimedialny s³ownik polsko-irlandzko-angielski, a tak¿e wymieni± siê korespondencj± miêdzy sob±. Poza tym w obu szko³ach zostanie zorganizowany St Patrick's Day oraz powitanie wiosny tzw. Spring Day. Sprawdzimy, czy prawdziwe jest powiedzenie 'Everyone's Irish'. Polscy uczniowie wezm± udzia³ w zabawie jêzykowej shamrocks' hunting, w warsztatach kulinarnych, projektach plastycznych, fotograficznych oraz w akcji charytatywnej Green Phone. Podsumowaniem projektu bêdzie sprawdzenie swoich umiejêtno¶ci
w konkursie wiedzy o Irlandii.


FERIE ZIMOWE

Wiêkszo¶æ naszych uczniów w minionym tygodniu przyst±pi³a do testu semestralnego podsumowuj±cego ca³y I semestr wspólnej nauki. Pozostali uczniowie napisz± testy po feriach
po wcze¶niejszej lekcji powtórzeniowej. Oceny bêd± dostêpne w naszym e-dzienniku po feriach. Tymczasem wszystkim uczniom oraz ich rodzicom a tak¿e naszym lektorom, metodykom
i pracownikom administracyjnym ¿yczymy wspania³ych ferii zimowych. Pamiêtajcie to czas
na wypoczynek tak wiêc wypoczywajcie!
W czasie ferii nasze kursy nie odbywaj± siê, wznowimy je od 15 lutego.


Kolonie 2016


"Christmas Songs and Carols"
konkurs muzyczno-jêzykowy dla uczniów kl 0-VI

Zapraszamy uczniów kl 0-VI Harrison School do udzia³u w konkursie muzyczno-jêzykowym
na najpiêkniejsz± kolêdê lub piosenkê ¶wi±teczn±.
Zadaniem konkursowym jest za¶piewanie wybranej piosenki ¶wi±tecznej/kolêdy w jêzyku angielskim (1 zwrotka i refren kl 0-I, 2 zwrotki i refren kl II-III oraz ca³a piosenka kl IV-V-VI), a tak¿e przygotowanie podk³adu muzycznego na cd lub pendrive. Piosenki mo¿na za¶piewaæ indywidualne lub w grupie max 3 osobowej. Uczniowie bêd± prezentowaæ siê w trzech grupach wiekowych: najm³odszej klasy 0-I-II, ¶redniej klasy III-IV oraz najstarszej klasy V-VI.

I etap konkursu

Uczniowie przesy³aj± nagrania - filmiki ze swoim wystêpem na adres mailowy: info@harrison.pl
do dnia 8 grudnia 2015 roku. Najlepsi wykonawcy zostan± zaproszeni do udzia³u w finale. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymaj± dyplom uczestnika oraz drobn± nagrodê rzeczow±.

II etap konkursu- fina³ 12 grudnia 2015 roku, godz. 11.00, ul Ordonówny 16

Gala piosenki ¶wi±tecznej. Uczniowie prezentuj± swoje piosenki/kolêdy przed publiczno¶ci± Harrison School. Przynosimy podk³ad muzyczny. Najlepsi wykonawcy otrzymaj± nagrody rzeczowe oraz dyplom uczestnika, a ich piosenki zostan± zaprezentowane na Facebook'u Harrison School.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!


Konkurs Rodzinny


Speak & Play

Maj±c na uwadze wzrastaj±ce zainteresowanie w¶ród uczniów nowymi technologiami i coraz czêstszym wykorzystaniem ich jako narzêdzi do nauki jêzyka angielskiego, naszym uczniom proponujemy weekendowe, dodatkowe oraz darmowe lekcje multimedialne. Dziêki zajêciom
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej uczniowie maj± okazjê rozwijaæ umiejêtno¶ci mówienia podczas interaktywnej zabawy, a tak¿e poznaæ i u¿ywaæ jêzyka w realnych sytuacjach ogl±daj±c filmiki z dialogami, ¶piewaj±c, tañcz±c, bior±c udzia³ w grach jêzykowych i innych ciekawych aktywno¶ciach. Nasi najstarsi uczniowie maj± mo¿liwo¶æ nawi±zania wspó³pracy z rówie¶nikami
z innych krajów w formie wideokonferencji, podczas których mog± sprawdziæ swoje umiejêtno¶ci jêzykowe. Wykorzystywanie nowych technologii na naszych zajêciach z pewno¶ci± spowoduje,
¿e nauka jêzyków obcych w naszej szkole mo¿e byæ interesuj±ca i ³atwa oraz wzbudzi nowe zainteresowania w¶ród uczniów. Na zajêcia weekendowe obowi±zuj± zapisy.
Serdecznie zapraszamy.


Holiday Fun

Celem nauczania w naszej szkole jest m.in. zdobycie przez uczniów umiejêtno¶ci swobodnego porozumiewania siê. Wszyscy nasi uczniowie bior± aktywny udzia³ w projekcie Holiday Fun którego g³ównym celem jest prowokowanie interakcji poprzez mówienie, wykorzystanie poznanego s³ownictwa oraz wyra¿eñ w rozwi±zywaniu zadañ podczas podró¿y wakacyjnej.
W tym celu uczniowie uczestnicz± w realnych sytuacjach i rozwi±zuj± problemy, w ró¿nych miejscach na ¶wiecie np. na lotnisku, w hotelu, w restauracji, na ulicy, czy w sklepie.
Maj± rzeczywiste zadania do wykonania, które mog± pojawiæ siê podczas ka¿dych wakacji. W celu rozwi±zania danego problemu oraz uzyskania wymaganej informacji musz± porozumiewaæ siê wy³±cznie w jêzyku angielskim. Jest to nie tylko doskona³a zabawa, ale przede wszystkim sprawdzenie swoich umiejêtno¶ci jêzykowych (mówienia) w sytuacjach codziennych.


Akcja charytatywna

Z wielk± rado¶ci± informujemy, i¿ paczka z artyku³ami szkolnymi przygotowana przez naszych uczniów dotar³a ju¿ do szko³y misyjnej prowadzonej przez salezjan w miejscowo¶ci BODOLGACCHI, DIST. NAOGAON w Bangladeszu. Poni¿ej podziêkowanie, które otrzymali¶my e- mailem
od koordynatora akcji. Jeste¶my dumni z naszych uczniów i bardzo wdziêczni za okazan± pomoc
w edukacji najbiedniejszych dzieci w Azji. Mamy nadziejê na dalsz± wspó³pracê w przysz³ym roku szkolnym i zachêcamy do udzia³u w kolejnych akcjach charytatywnych.

Zespó³ Harrison School

Podziêkowanie za pomoc
w zorganizowaniu paczki z materia³ami szkolnymi dla dzieci z Bangladeszu.

Drodzy nauczyciele, uczniowie szko³y jêzykowej Harrison - Drodzy przyjaciele.
Z ca³ego serca dziêkuje Wam za przes³ane materia³y szkolne (d³ugopisy, o³ówki, kredki, flamastry
i wiele innych rzeczy) na misje w Lokhikul - Bangladesz. Dziêki Wam zajêcia szkolne naszych podopiecznych sta³y siê bardziej kolorowe. To Wasze wsparcie dla nas traktujê jako wyraz Waszej dobroci i chêci niesienia pomocy potrzebuj±cym. Ufam ¿e Bóg wynagrodzi Wam za to szczodrze. Bardzo serdecznie dziêkujê.
Zorganizowanie takiej przesy³ki wi±¿e siê z pewnym wyrzeczeniem i problemami, dlatego my wszyscy z misji Don Bosco w Bangladeszu chcemy Wam podziêkowaæ za te ofiarê dla nas.
To dla nas wielka rado¶æ, ze Wy chocia¿ mieszkacie bardzo daleko chcecie nas wspieraæ w naszej edukacji.


Miêdzynarodowy projekt - Malezja

W ramach miêdzynarodowego projektu o Azji nawi±zali¶my wspó³pracê m.in ze szko³± podstawow± w miejscowo¶ci Johor w Malezji. Zadaniem uczniów ze szkó³ partnerskich by³o przedstawienie najciekawszych ¶wi±t wystêpuj±cych w ich krajach w formie plakatu lub prezentacji multimedialnej. Jeste¶my bardzo uradowani poniewa¿ otrzymali¶my przesy³kê z przepiêknymi plakatami przedstawiaj±cymi typowe ¶wiêta malezyjskie np Powitanie Roku Chiñskiego, ¦wiêto Ksiê¿yca, czy Rajskiego Ptaka . Plakaty zostan± zaprezentowane na specjalnej wystawie w siedzibie naszej szko³y przy ul Barei 3/2.

Nasi uczniowie równie¿ wykonali prace pt "Holidays in Poland" m.in. prezentacje Powerpoint, zosta³y one wys³ane do szkó³ partnerskich.

Zapraszamy do obejrzenia prac i zapoznania siê z kultur± azjatyck±.


Origami Toy - konkurs plastyczno-jêzykowy dla klas 0 - 3

Z przyjemno¶ci± og³aszamy laureatów konkursu Origami Toy przeprowadzonego w¶ród uczniów naszej szko³y w ramach projektu azjatyckiego.

1 miejsce zdoby³a Hania S. z kl 1 SP 342

2 miejsce zdoby³a Gabriela Sz. z kl 1 SP 154

3 miejsce otrzymuj± Oliwier M oraz Hubert M. z SP 154

Gratulujemy zwyciêzcom i zapraszamy do obejrzenia zwyciêskich (888) 674-8844


Konkurs multimedialny "Holidays in Poland"

Z dum± og³aszamy laureatów miêdzynarodowego konkursu "Holidays in Poland"- prezentacja multmedialna.Prace naszych uczniów zosta³y wys³ane do szkó³ partnerskich w Azji i bêd± zaprezentowane tym uczniom podczas lekcji jêzyka angielskiego.

I miejsce zdobywa Julia S kl 6, SP 154

II miejsce otrzymuje Julia N , kl 4, SP 342

III miejsca przypad³o Piotrkowi W oraz Maækowi G z kl 6 , SP 154

Gratulujemy zwyciêzcom


Podziêkowanie

Serdecznie dziêkujemy wszystkim uczniom i rodzicom Harrison School za udzia³ w akcji charytatywnej Pomoc dla Indii i Bangladeszu. Jak zwykle nasi s³uchacze okazali siê bardzo hojni. Dziêki Wam zebrali¶my bardzo du¿± ilo¶æ ¶rodków opatrunkowych, które zostan± wys³ane
do szpitala Karunalaya Leprosy Care Centre w miejscowo¶ci Orissa w Indiach. Druga przesy³ka
z du¿± ilo¶ci± kredek, o³ówków, mazaków i innych artyku³ów szkolnych trafi do szko³y misyjnej
w Bangladeszu.


Pozdrowienia z Chakasi w Rosji

Rozwijamy zdolno¶ci naszych uczniów, którzy wykorzystuj± technologiê multimedialn± w nauce jêzyka angielskiego i koresponduj± z uczniami z innych krajów. Choæ dziel± nas tysi±ce kilometrów,pokonujemy granice i poznajemy nasze kraje wykorzystuj±c jêzyk angielski. Otrzymali¶my m.in. prezentacjê ze szko³y z dalekiej Chakasi w Rosji, w której zosta³a zaprezentowana kultura Chakasi.

Zapraszamy do obejrzenia 4252234802


Projekt My Asia

W tym roku szkolnym realizujemy miêdzynarodowy projekt My Asia. Podczas zajêæ nasi uczniowie poznaj± kulturê i tradycje w ró¿nych krajach azjatyckich. Zostan± zorganizowane gry i zabawy tematyczne. Podczas ostatnich ferii zimowych w Zakopanym uczestnicy wziêli udzia³ w specjalnych atrakcjach m.in. poznali ró¿ne sporty azjatyckie, wziêli udzia³ w warsztatach kulinarnych sushi, poznali rok chiñski i jego symbole itp. W ramach projektu nawi±zali¶my tak¿e wspó³pracê miêdzynarodow± ze szko³± w Kazachstanie, Turcji, Indiach oraz w Iranie. Uczniowie klas starszych wykonaj± prezentacje multimedialne, które zostan± przekazane do szkó³ partnerskich (konkurs). Natomiast nasi najm³odsi s³uchacze bêd± rywalizowaæ w konkursie na najlepsz± figurê origami.
Realizuj±c projekt staramy siê tak¿e pomagaæ potrzebuj±cym. Do 10 marca trwaæ bêdzie akcja charytatywna, której celem jest pomoc dzieciom ze szpitala Karunalaya Leprosy Care Centre
w Indiach oraz szkole prowadzonej przez Salezjan w Bangladeszu. Zbieramy ¶rodki opatrunkowe
w tym banda¿e, plastry, opaski oraz gaziki, które przeka¿emy do w/w szpitala w Indiach. Prosimy tak¿e o kredki, o³ówki oraz mazaki, które wy¶lemy do szko³y w Bangladeszu. Dary prosimy przekazywaæ przez lektorów w wyznaczonym terminie. Z góry dziêkujemy za zaanga¿owanie
i pomoc.


Harrison Master of Spelling

Ju¿ po raz trzeci zosta³ zorganizowany w naszej szkole konkurs na mistrza literowania Harrison Master of Spelling 2014. Z dum± og³aszamy, i¿ mistrzem literowania w¶ród klas 2 i 3 wszystkich oddzia³ów Harrison School zosta³ Oskar K. z SP 344 oraz Oliwia B. z SP 110.
Drugie miejsce zajêli Miko³aj K. z SP 342, Jakub J. z SP 154 oraz Dominika D. z SP 342.
Trzecie miejsce przypad³o dla Anastazji J. z SP 342, Mateusza K. z SP 342, Kajetana G.
z SP 344, Aleksandry M. z SP 344, Eli I. z SP 344, Kseni P. z SP 344, Macieja S. z SP 344, Alicji N. z SP 342 oraz dla Luizy £. z SP 344.


Zdjêcia z warsztatów Halloween.

Trochê to trwa³o ale ju¿ siê chwalimy, ju¿ prezentujemy zdjêcia z tegorocznych warsztatów Halloween. Zapraszamy do galerii zdjêæ.


Drodzy Rodzice!

Tegoroczne kolonie w Jantarze ju¿ za nami. Bawili¶my siê wyj±tkowo wspaniale, zdobyli¶my mnóstwo nowych umiejêtno¶ci oraz zawarli¶my wiele znajomo¶ci i przyja¼ni. Przygotowujemy siê ju¿ do rozpoczêcia nowego roku szkolnego ale jeszcze powspominajmy Najlepsze Kolonie 2014 r! Zapraszamy do galerii zdjêæ na naszym profilu na Facebooku oraz do polubienia naszej strony. Facebook


Cooking Workshop

Nietypowe zajêcia z angielskiego ? - Tak; Rozwijamy swoje talenty?- Tak; Uczymy siê wspó³pracy
w grupie? - Tak; Szlifujemy swój angielski? - Tak. Tylko w naszej szkole nietypowe lekcje z jêzyka angielskiego - czyli warsztaty kulinarne w jêzyku angielskim. Podczas jednych z zajêæ czerwcowych uczniowie wziêli udzia³ w lekcji kulinarnej i wykonali sa³atki owocowe pos³uguj±c siê wy³±cznie jêzykiem angielskim. Zapraszamy do galerii zdjêæ, i na materia³ wideo.


Testy semestralne

W miesi±cu czerwcu wszyscy nasi s³uchacze przyst±pi± do egzaminu koñcowego sk³adaj±cego
siê z dwóch czê¶ci pisemnej oraz ustnej. O wynikach testu rodzice zostan± poinformowani mailowo
w raportach koñcowych, które zostan± przygotowane przez lektorów naszej szko³y.
Trzymamy za Was kciuki i ¿yczymy samych szóstek na sprawdzianie!

Kadra Harrison School


Master of Grammar
The second edition

28 kwietnia 2014 r. odby³ siê w naszej szkole drugi fina³ konkursu ''Master of Grammar'', w którym udzia³ wziêli najlepsi uczniowie z klas III-IV ze wszystkich oddzia³ów Szko³y Jêzykowej Harrison
na Bia³o³êce. Uczniowie mieli za zadanie rozwi±zaæ test sprawdzaj±cy ich wiedzê gramatyczn±
na danym poziomie nauki. Z wielk± przyjemno¶ci± og³aszamy, ze laureatami konkursu zostali:

Poziom klasa IV
Zosia C z SP 314 - I miejsce
Karolina M. z SP 314 - II miejsce
Zuzia Sz. z SP 154 oraz Dawid K. z SP 342 -III miejsce
Dominika Ch. z SP 154, Oliwia K. z SP 314,Zuzia I. z SP 118,- Wyró¿nienie


Poziom klasa III
Adam A z SP 314 I miejsce
Piotr S .z SP 118 -II miejsce.
Oliwia S z SP 344,Kacper P. s SP 118 -III miejsce
Magda K z SP 342,Julia N z SP 342, Karolina B z SP 342,Alicja C z SP 314,Antek K z SP 344 - Wyró¿nienie

Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów w nauce jêzyka angielskiego.


Easter - zajêcia kulturowe

¦wiêta wielkanocne w naszej szkole to czas wspólnej zabawy i nauki. Dzieci podczas lekcji kulturowej pozna³y tradycje i zwyczaje wielkanocne w ró¿nych krajach anglojêzycznych.
Ponadto wziê³y udzia³ w licznych zabawach, konkursach oraz quizach przygotowanych przez lektorów naszej szko³y. Ulubion± zabaw± naszych uczniów okaza³o siê egghunting - czyli zabawa
w poszukiwanie jajek oraz bunny's race - wy¶cigi królików wielkanocnych.


SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI FUNDACJI - DZIECI AFRYKI

W najbli¿szy wtorek 25 marca 2014 roku bêdziemy go¶ciæ w naszym oddziale przy ul Barei przedstawicieli fundacji Dzieci Afryki. Nasi go¶cie przeka¿± nam pozdrowienia od dzieci afrykañskich, do których w styczniu trawi³y nasze dary: kartki ¶wi±teczne oraz piórniki.
Opowiedz± nam o ¿yciu codziennym dzieci, ich szkole, problemach jakie maj±. Zaprezentuj± ciekawe przedmioty wykonane przez afrykañskich rówie¶ników, przedstawi± zdjêcia zrobione podczas ostatniej wyprawy. Dziêkujemy za to ciekawe spotkanie.


Saint Patrick's Day

17 marca w klasach 3 w naszej szkole obchodzili¶my Dzieñ ¦wiêtego Patryka. W tym dniu kolor zielony by³ wszechobecny. Uczniowie podczas warsztatów dowiedzieli siê wiele ciekawostek o tym dniu tj: Kim by³ ¦w. Patryk? Co symbolizuje kolor zielony? Co skrywa skrzat na koñcu têczy?
Jak brzmi muzyka irlandzka? Co zapewnia szczê¶cie w tym dniu? Oprócz zabaw tematycznych, tañców irlandzkich uczniowie na koniec lekcji wykonali plakaty przedstawiaj±ce g³ówne symbole Irlandii.


Wspó³praca miêdzynarodowa - Algieria

W ramach projektu miêdzynarodowego Discover Africa nasza szko³a nawi±za³a wspó³pracê z kilkoma szko³ami z Afryki m.in. ze szko³± w Lycee Si-Tarek of Relizane Boulevard Zouggari Tahar Algierii.Celem wspó³pracy by³o przybli¿enie uczniom szkó³ partnerskich najpiêkniejszych miejsc
w krajach, w których mieszkaj±. Jêzykiem roboczym projektu by³ jêzyk angielski. Prace naszych uczniów zosta³y wys³ane do Algierii i bêd± zaprezentowane na specjalnej wystawie.
Zachêcamy do obejrzenia prezentacji.


Wyniki konkursu

Jeste¶my dumni z zaanga¿owania i pomys³owo¶ci naszych uczniów. Dziêkujemy za wziêcie udzia³u w konkursie miêdzynarodowym The International Family Project - Poland my country.
Celem konkursu by³o przybli¿enie naszego kraju uczniom ze szkó³ afrykañskich, bior±cych udzia³
w projekcie. Uczestnicy wykonali plakat lub prezentacjê multimedialn± prezentuj±ce Polskê (symbole narodowe, g³ówne miasta, s³awne osoby, jedzenie, cuda natury itp.) Prace uczniów zostan± wys³ane do krajów wspó³pracuj±cych w Afryce tj do Egiptu,Tunezji oraz do Algierii, gdzie zostan± przedstawione na specjalnej wystawie.

Komisja konkursowa (Agnieszka Pycz, Karolina Dyduch, Monika Marlêga ) wyró¿ni³a nastêpuj±ce osoby:

I miejsce
Plakat:
Olga W kl 5a SP 154
Oliwia K. kl 5b SP 154, Wiktoria T. kl 5e SP 154, Karina K. kl 5 SP 118
Prezentacja multimedialna
Oliwia K. kl 5 b SP 154
II miejsce:
Plakat
Karolina B. kl 3 c SP 342
Prezentacja multimedialna
Julia S. kl 5a SP 154
III miejsce:
Plakat:
Ola Ch. kl 3 c SP 342
Julia N.&Maja R. kl 3 b SP 342
Prezentacja
Bartek J. kl 5 a SP 154
Wyró¿nienia:
Helena B. & Karol B. SP 110
Karolina G. kl 4 c SP 154
Franek G.& Pawe³ P. kl 5 e SP 154
Kuba ¦. kl 3 SP 154


Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.


''Poland my country''-prezentacja multimedialna

W ramach projektu miêdzynarodowego z Egiptem, Algieri± oraz Tunezj± uczniowie naszej szko³y: Bartosz J, Julia S, Oliwia K. (kl 5) Oddzia³ SP 154 wykonali prezentacje multimedialne o swoim kraju-Polsce (symbole narodowe, miasta, g³ówne zabytki, s³awne osoby). Prace naszych uczniów zosta³y przes³ane do szkó³ partnerskich i zaprezentowane tamtejszym uczniom. Jêzykiem roboczym projektu by³ jêzyk angielski. Zapraszamy do obejrzenia prac naszych uczniów: 9036425222


Obóz jêzykowo-sportowy Murzasichle 2014

Wszystko co dobre, szybko siê koñczy. Niestety nasz obóz w Murzasichlu ju¿ jest za nami. Szkoda, ¿e czas tak szybko min±³. A dzia³o siê tak wiele :) Niektórzy po raz pierwszy je¼dzili
na nartach i pod okiem do¶wiadczonego i cierpliwego instruktora - pokonali pierwsz± górê. W¶ród naszych kursantów znalaz³a siê najlepsza narciarka - Marta H -gratulacje!
Murzasichle od pierwszego dnia urzek³o nas go¶cinno¶ci±, piêknem krajobrazu i oczywi¶cie ¶niegiem. Oprócz nauki jazdy na nartach, zwiedzili¶my pobliskie Zakopane (niezapomniany spacer po Krupówkach), a tak¿e Bukowinê Tatrzañsk± (baseny termalne).Wieczorami bawili¶my siê podczas licznych imprez przygotowanych przez wychowawców zimowiska m.in.: randka w ciemno, warsztaty kulinarne, dyskoteki, bal karnawa³owy. Niezapomnianym wydarzeniem by³ kulig po okolicy i ognisko z kie³baskami.
Oprócz zajêæ rekreacyjno-sportowych codziennie uczyli¶my siê jêzyka angielskiego.Pani Monika przygotowa³a dla nas wiele atrakcji np. : Dzieñ Olimpijski, Dzieñ Przyja¼ni oraz Dzieñ Polski - podczas którego przygotowali¶my projekty o naszym kraju przeznaczone do wys³ania na wymianê miêdzynarodow±. Oprócz zajêæ jêzykowych wziêli¶my udzia³ tak¿e w zajêciach plastycznych (witra¿e)
By³ to niezapomniany czas, który na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci. Zapraszamy do galerii zdjêæ.


Piórniki do Afryki- Pozdrowienia z Ugandy i Rwandy

Z wielk± rado¶ci± informujemy, i¿ przedstawiciele fundacji 'Dzieci Afryki' przekazali w styczniu
2014 r. zebrane przez uczniów Harrison School piórniki i inne artyku³y plastyczne dzieciom
z miejscowo¶ci Rugango w Rwandzie z Mpunge w Ugandzie. Z relacji misjonarzy: 'Rado¶æ dzieci by³a wielka'. Dzielimy siê t± rado¶ci± z Pañstwem.


Pozdrowienia z obozu sportowo-jêzykowego w Murzasichle ko³o Zakopanego

Pozdrowienia z przepiêknego Murzasichle. Aktywnie spêdzamy czas bior±c udzia³ w warsztatach jêzykowych, a tak¿e na stoku - uczymy siê jazdy na nartach.


Wspó³praca miêdzynarodowa - Egipt

W ramach projektu miêdzynarodowego Discover Africa nasza szko³a nawi±za³a wspó³pracê z kilkoma szko³ami z Afryki m.in. ze szko³± Bir Al AbdExperimental Langauge School w Egipcie.
Celem wspó³pracy jest przybli¿enie uczniom szkó³ partnerskich najpiêkniejszych miejsc
w krajach, w których mieszkaj±. Uczniowie mogli wykonaæ swoje prace w formie projektu
lub prezentacji multimedialnej (zastosowanie technologii komputerowej w praktyce), a tak¿e kszta³towaæ umiejêtno¶æ porozumiewania siê z rówie¶nikami w jêzyku angielskim. Jêzykiem roboczym projektu jest jêzyk angielski. Z niecierpliwo¶ci± oczekujemy na prezentacje ze szkó³
w Algierii oraz w Tunezji, które tak¿e zostan± zaprezentowane na naszej stronie. Prace naszych uczniów zostan± opublikowane i zaprezentowane w szko³ach afrykañskich oraz na naszej stronie internetowej w marcu.

Koordynator projektu
Ma³gorzata Wrzosek-Niedzió³ka


THE INTERNATIONAL FAMILY PROJECT COMPETITION
MIÊDZYNARODOWY KONKURS DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKO£Y
1.02-5.03.2014 rok

W tym roku szkolnym, w ramach projektu Africa, nawi±zali¶my wspó³pracê z dwoma szko³ami w Algierii oraz w Egipcie.

W ramach wspó³pracy nasi uczniowie przygotuj± prezentacjê o swoim kraju - Polsce, za¶ uczniowie szkó³ afrykañskich o Egipcie i Algierii. Jêzykiem roboczym projektu jest angielski.

Prace mog± byæ wykonane w formie plakatu (8-12 lat) rozmiar A3 i przedstawiaæ najpiêkniejsze miejsca w naszym kraju w Polsce (zdjêcia/obrazki z opisem w jêz. angielskim, max 2-3 zdania proste) lub w formie prezentacji multimedialnej Power Point (11-15 lat), max 10-12 podpisanych slajdów w jêz. angielskim. W pracach powinny byæ tak¿e umieszczone symbole narodowe. Technika wykonania prac dowolna.

Prace naszych uczniów zostan± przes³ane do szkó³ afrykañskich i opublikowane na stronie www.harrison.pl

Ka¿da praca/p³yta cd powinna byæ podpisana: imiê i nazwisko ucznia, klasa, szko³a, oddzia³ Harrison School, a tak¿e zawieraæ pisemn± zgodê rodzica na jej publikacjê w Internecie oraz zgodê na jej przekazaniedo szkó³ afrykañskich w celu zorganizowania tam wystawy.

Wszystkie prace zostan± ocenione i nagrodzone. Zachêcamy do wziêcia udzia³u w tym konkursie ca³e rodziny.

Ostateczny termin z³o¿enia prac to 5 marzec 2014 rok . Gotowe projekty oddajemy swoim lektorom.

Zapraszamy do udzia³u
Ma³gorzata Wrzosek-Niedzió³ka
Agnieszka Pycz


Warsztaty African Day

W miesi±cu lutym 2014 r. odbêd± siê w naszej szkole warsztaty African Day.
Podczas zajêæ dzieci wezm± udzia³ w specjalnych grach i zabawach jêzykowych o tematyce afrykañskiej. Poznaj± najciekawsze miejsca Czarnego Kontynentu, dowiedz± siê, w których krajach dzieci mówi± w jêzyku angielskim itp. Na ten dzieñ przygotowali¶my wiele atrakcji (zabawy taneczne, konkursy wiedzy, afrykañski poczêstunek, prace plastyczne itp.). Serdecznie zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy.


Egzaminy semestralne tu¿ tu¿

Pod koniec stycznia na pocz±tku lutego 2014 r. uczniowie naszej szko³y przyst±pi± do egzaminów semestralnych sprawdzaj±cych ich wiedzê z pierwszego semestru. O zakresie materia³u objêtego testem, wynikach sprawdzianu zostan± Pañstwo poinformowani drog± e-mailow± otrzymuj±c szczegó³owy raport o wynikach i postêpach w nauce swojego dziecka.

Trzymamy za Was kciuki!
Lektorzy Harrison School


Weso³ych ¦wi±t

Gwiazdki najja¶niejszej,
choinki najpiêkniejszej,
prezentów wymarzonych,
¶wi±t mile spêdzonych,
karnawa³u udanego,
roku 2014 bardzo szczê¶liwego!

¯yczy
Dyrekcja oraz Nauczyciele
Szko³y Jêzykowej Harrison


PIÓRNIKI DO AFRYKI
AKCJA CHARYTATYWNA

W dniach od 25.11.2013 roku do 16.12.2013 roku w ramach projektu Dzieci Afryki zosta³a zorganizowania w naszej szkole akcja charytatywna PIÓRNIKI DO AFRYKI. W ci±gu ostatnich tygodni dzieci, nauczyciele, rodzice oraz inni przyjaciele naszej szko³y przekazywali piórniki i inne przybory szkolne do pisania i malowania dzieciom z Sudanu Po³udniowego oraz z Ugandy.
Dary zosta³y wrêczone przedstawicielom fundacji Dzieci Afryki i bêd± zawiezione najubo¿szym uczniom z tych krajów w styczniu. Serdecznie dziêkujemy wszystkim osobom zaanga¿owanym
w ten projekt. Dziêki Pañstwa pomocy afrykañskie dzieci bêd± mog³y rozwijaæ swoje uzdolnienia
i osi±gaæ lepsze wyniki edukacyjne.


HARRISON TEDDY BEAR
ART FAMILY PROJECT

W dniach od 18 listopada do 13 grudnia 2013 roku trwa³ konkurs dla najm³odszych s³uchaczy naszej szko³y. Zadaniem uczestników - dzieci grup przedszkolnych oraz klas 0-1 by³o wykonanie projektu misia Harrisona- g³ównej postaci naszej szko³y jêzykowej. Dzieci przedstawi³y misia Harrisona wykorzystuj±c ro¿ne techniki plastyczne. Ka¿da praca konkursowa okaza³a siê wyj±tkowo ciekawa - bowiem okaza³o siê, ¿e mi¶ Harrison nie tylko jest przyjacielem dzieci, ale i dobrym uczniem, który lubi naukê jêzyka angielskiego (w ka¿dej pracy mo¿na by³o dostrzec elementy brytyjskie). Serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursu. Komisja konkursowa przyzna³a nagrody wszystkim dzieciom, które z³o¿y³y prace konkursowe. Dziêkujemy rodzicom i rodzeñstwu za wspóln± zabawê
i zachêcamy do udzia³u w kolejnych konkursach w naszej szkole.


Christmas cards

W ostatnim czasie nasi uczniowie, tak jak pracowite elfy rozpoczêli przygotowania ¶wi±teczne
od wykonania kolorowych kartek ¶wi±tecznych z ¿yczeniami Merry Christmas and Happy New Year. Nasze prace zostan± wkrótce zabrane przez ¶w. Miko³aja (przedstawicieli fundacji Dzieci Afryki)
i zawiezione w prezencie dzieciom z Ugandy oraz Sudanu Po³udniowego. Wykonuj±c kartki ¶wi±teczne chcieli¶my przekazaæ potrzebuj±cym dzieciom nie tylko nasze ¿yczenia, ale przede wszystkim trochê ciep³a, ¿yczliwo¶ci i naszej pamiêci o nich. Zapraszamy do galerii zdjêæ.


Wyniki konkursu Master of Spelling

Z dum± og³aszamy, i¿ 23 listopada 2013 roku po raz drugi odby³ siê konkurs umiejêtno¶ci literowania i wiedzy Master of Spelling dla klas II-III. Pierwszym mistrzem literowania zosta³ Jêdrzej M. z SP 344 (15/15pkt), drugie miejsce zajê³y Agata G. z SP 344 (14/15pkt) oraz Zuzanna F. z SP 154 (14/15pkt) trzecie miejsce przypad³o dla Karoliny M. z SP 344 (13,5pkt/15pkt). Wyró¿nienie zdoby³ Mateusz S.
z SP 344 (11,5/15pkt) Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ¿yczymy dalszych sukcesów w nauce jêzyka.
Agnieszka Pycz, Ma³gorzata Wrzosek-Niedzió³ka


Dzieci Afryki - projekt miêdzynarodowy

W roku szkolnym 2013/14 nasza szko³a nawi±za³a wspó³pracê z Fundacj± Dzieci Afryki nios±c± pomoc najubo¿szym dzieciom z Ugandy, Sudanu i innych krajów afrykañskich.
W ramach projektu nasi uczniowie poznaj± kraje anglojêzyczne Czarnego Kontynentu oraz wykonaj± projekty tematyczne. W grudniu przygotuj± kartki ¶wi±teczne, które zostan± w styczniu bezpo¶rednio przekazane przez misjonarzy ubogim i osieroconym dzieciom z Ugandy i Sudanu.
We¼miemy tak¿e udzia³ w akcji charytatywnej Piórniki dla Afryki (25.11- 16.12.2013 rok).
Prosimy chêtnych uczniów o przekazywanie piórników i innych artyku³ów pi¶mienniczych (zbieramy kredki, o³ówki, d³ugopisy, mazaki, gumki itp.) bezpo¶rednio do siedziby naszej szko³y przy ul. Barei 3/2 lub przez lektorów pracuj±cych w oddzia³ach.
Wszystkie dary zostan± przekazane przedstawicielom fundacji dnia 20 grudnia 2013 r. i zawiezione dzieciom w Ugandzie i w Sudanie w styczniu 2014 roku.
Serdecznie zapraszamy do wziêcia udzia³u w niniejszym przedsiêwziêciu i w akcji charytatywnej.

/www.dzieciafryki.com/

Ma³gorzata Wrzosek-Niedzió³ka
Metodyk Harrison School


Konkurs Rodzinny

Harrison Teddy Bear- family project
18.11.2013- 13.12.2013.

Zapraszamy uczniów klas 0-1 naszej szko³y i ich rodziny do wziêcia udzia³u w konkursie jêzykowo-plastycznym na projekt/plakat misia Harrisona.
Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie misia, który uwielbia dzieci i naukê jêzyka angielskiego (format pracy A3, kartka sztywna, technika dowolna). Uczniowie klas 1 mog± umie¶ciæ w projekcie s³owa/zwroty w jêzyku angielskim.
Prace nale¿y oddawaæ lektorom prowadz±cym zajêcia do dnia 13 grudnia 2013 roku. Wszyscy bior±cy udzia³ w konkursie otrzymaj± dyplomy uczestnika, a laureaci nagrody rzeczowe i dyplomy.
Rozstrzygniêcie konkursu odbêdzie siê dnia 15 grudnia 2013 r.

Zapraszam do udzia³u.
Ma³gorzata Wrzosek-Niedzió³ka
Metodyk Harrison School


Master of Spelling competition-the second edition

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 2 i 3 do wziêcia udzia³u w finale konkursu wiedzy
i umiejêtno¶ci literowania Master of Spelling, który odbêdzie siê w sobotê dnia 23 listopada 2013 roku o godz. 10.00 w siedzibie g³ównej naszej szko³y przy ul Barei 3/2 Warszawa Nowodwory.
Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymaj± pami±tkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zapraszamy


ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY 2013/2014

Trwaj± zapisy na nowy rok szkolny 2013-2014
Zg³oszenia przyjmujemy telefonicznie:
604 412 843
668 269 357
(22) 300 24 30
lub mailowo : harrison@harrison.pl

Z satysfakcj± informujemy, ¿e trwaj± zapisy do naszych nowych oddzia³ów, w których naukê rozpoczniemy od wrze¶nia 2013 r:

- ZS 43 ul. Kobia³ka 43
- SP 112 ul. Zau³ek 34
- SP 148 ul. O¿arowska 69
- uczniów SP 342 klas 0-3 zapraszamy do naszego nowego oddzia³u przy ul. Strumykowej 27 lok 10 (vis a vis budynku szko³y w PRACOWNI MA£Y WIELKI). Nie pobieramy op³at za odbieranie dzieci ze ¶wietlicy SP 342. Dzieci klas 4-6 z SP 342 uczymy przy ul. Barei 3/2
- uczniów SP 154 klas 0-1 zapraszamy do naszego nowego oddzia³u mieszcz±cego siê w przedszkolu ZDOBYWCY ¦WIATA ul. Aluzyjna 18 B.


Kolonie 2013 w Stegnie ju¿ za nami.

Kolonie 2013 w Stegnie ju¿ za nami. A co siê dzia³o? Otó¿ uczniowie i sympatycy naszej szko³y wziêli udzia³ w letnich warsztatach jêzykowych, którym tematem przewodnim by³a podró¿ po USA The amazing trip around the USA. Podczas wyjazdu oprócz wypoczynku, zwiedzania, zabaw na pla¿y oraz k±pieli w morzu zorganizowane by³y codziennie zabawy i zajêcia jêzykowe. Uczestnicy poznali ciekawe miejsca w USA, dowiedzieli siê ciekawostek o s³awnych osobach Amerykanach oraz odkryli historiê tego pañstwa. Organizatorzy zapewnili tak¿e liczne atrakcje m.in.: zabawy w stylu indiañskim i kowbojskim, zajêcia plastyczne, warsztaty kulinarne oraz zabawy sportowe i muzyczne. Dzieci spotka³y siê z ciekawymi lud¼mi m.in. z pszczelarzem i rybakiem, którzy opowiedzieli o swojej pracy i zaprosili do degustacji swoich wyrobów. Dzieci wziê³y udzia³ w wycieczkach wyjazdowych do Gdañska, Gdyni oraz Jantaru. Wydarzeniem, które na pewno pozostanie d³ugo w pamiêci najm³odszym kolonistom by³ niew±tpliwie chrzest morski. Zapraszamy do galerii zdjêæ oraz na wyjazd zimowy w przysz³ym roku szkolnym.Dziêkujemy

Dziêkujemy naszym Uczniom oraz Rodzicom za kolejny wspólny rok.
¯yczymy wakacji pe³nych s³oñca i rado¶ci


Egzaminy koñcowe/Testy semestralne

W miesi±cu czerwcu wszyscy nasi s³uchacze przyst±pili do egzaminu koñcowego sk³adaj±cego siê z czê¶ci pisemnej (s³uchanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie, znajomo¶æ s³ownictwa i gramatyki)oraz z czê¶ci ustnej. O wynikach testu rodzice zostali poinformowani mailowo w raportach koñcowych przygotowanych przez lektorów naszej szko³y. Z przyjemno¶ci± og³aszamy, i¿ 92% naszych s³uchaczy osi±gnê³o celuj±ce, bardzo dobre lub dobre wyniki na egzaminie koñcowym Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów w nauce.


Pikniki szkolne

W miesi±cu maju uczestniczyli¶my w kilku piknikach rodzinnych w zaprzyja¼nionych szko³ach.
Z wielk± rado¶ci± wsparli¶my akcjê charytatywn± ''Gramy dla Paw³a'' w SP 344 w Warszawie. Podczas pikniku w SP 344, a tak¿e w SP 154, SP 112, ZS nr 43 zaprezentowali¶my nasz± ofertê kursów, zaprosili¶my dzieci i rodziców do udzia³u we wspólnych zabawach jêzykowych, zorganizowali¶my konkursy wiedzy dla uczniów danej szko³y. Serdecznie dziêkujemy za zainteresowanie nasz± ofert± i odwiedzenie naszego stoiska. Do zobaczenia w przysz³ym roku szkolnym.


Konkurs ''British Proverbs'' - wyniki

Z wielk± przyjemno¶ci± og³aszamy, i¿ laureatami pierwszej edycji konkursu plastyczno- jêzykowego dla klas V- VI ''British Proverbs'' zosta³y Karolina W. oraz Natalia M. z SP 154 w Warszawie. Zwyciêzcom gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów w nauce.


Zaproszenie na konkurs PLASTYCZNO-JÊZYKOWY "BRITISH PROVERBS"

Zapraszamy uczniów z wszystkich oddzia³ów klas 5-6 naszej szko³y do udzia³u w konkursie PLASTYCZNO-JÊZYKOWYM "BRITISH PROVERBS". Konkurs polega na namalowaniu plakatu przedstawiaj±cego dane przys³owie angielskie Uczeñ wybiera jedno przys³owie z podanej listy, które staje siê tematem przewodnim JEGO/JEJ pracy. Lista przys³ów zostanie przedstawiona uczniom na najbli¿szych zajêciach przez lektorów grup. Praca powinna byæ wykonana samodzielnie. Laureaci konkursu oraz uczestnicy otrzymaj± dyplomy uczestnictwa oraz nagrody rzeczowe (miejsce I-III). Prace nale¿y z³o¿yæ do swojego lektora do dnia 25 maja 2013 roku.

Zachêcamy do udzia³u w konkursie


MASTER OF GRAMMAR - FINA£/WYNIKI

W ubieg³± sobotê 20 kwietnia 2013 r. odby³ siê w naszej szkole pierwszy fina³ konkursu ''Master of Grammar'', w którym udzia³ wziêli najlepsi uczniowie z klas III-IV ze wszystkich oddzia³ów Szko³y Jêzykowej Harrison na Bia³o³êce. Uczniowie mieli za zadanie rozwi±zaæ test sprawdzaj±cy ich wiedzê gramatyczn± na danym poziomie nauki. Z wielk± przyjemno¶ci± og³aszamy, ze laureatami konkursu zostali:

POZIOM klasa III
Oliwia K. z SP 314 - I miejsce
Zuzanna Sz. z SP 154- II miejsce
Krystyna P oraz Patrycja ¦. z SP 344-III miejsce
Karolina G z SP 154 oraz Gabriela R. , z SP 110- Wyró¿nienie

Poziom klasa IV
Pawe³ P. z SP 154- I miejsce
Filip £ z SP 314-II miejsce
Daria L. z SP 110-III miejsce
Julia S, Gabriela B ,Bartosz J z SP 154 - Wyró¿nienie

Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów w nauce jêzyka angielskiego.


AMERICAN DAY

W tym roku szkolnym w marcu po raz pierwszy w naszej szkole zosta³ zorganizowany dzieñ dotycz±cy Stanów Zjednoczonych - AMERICAN DAY.
Podczas zajêæ uczniowie poznali historiê powstania USA oraz najwa¿niejszych ludzi z przesz³o¶ci. Dowiedzieli siê ciekawostek o amerykañskiej fladze i jej nazwie Stars and Stripes. Korzystaj±c z mapy odszukiwali najwiêkszy oraz najmniejszy stan USA oraz s³awne amerykañskie miejsca tj Statua Wolno¶ci, Bia³y Dom, czy Góra Rushmore z g³owami prezydentów itp.
Z wielk± ciekawo¶ci± poznawali¶my ró¿nice jêzykowe pomiêdzy American English i Britrish English. Grupy klas m³odszych stworzy³y w³asne s³owniczki obrazkowe. Na koniec zajêæ starsze grupy wykona³y projekty tematyczne dotycz±ce symboli i s³awnych miejsc USA . Niespodziank± przygotowan± przez lektorów by³y przysmaki USA tj.: popcorn, chpsy oraz Cola .


TESTY ¦RÓDSEMESTRALNE

Pod koniec kwietnia b.r. uczniowie naszej szko³y napisz± testy ¶ródsemestralne (pisanie, mówienie, s³uchanie oraz czytanie ) z materia³u przerobionego w pierwszej czê¶ci II semestru szkolnego. O zakresie materia³u objêtego testem, wynikach sprawdzianu zostan± Pañstwo poinformowani droga
e-mailow± otrzymuj±c szczegó³owy raport o wynikach i postêpach w nauce swojego dziecka.


Mistrz Gramatyki Jêzyka Angielskiego

Serdecznie zapraszamy uczniów klas III-IV w kwietniu do udzia³u w konkursie wiedzy ''Master of English Grammar''/Mistrz Gramatyki Jêzyka Angielskiego . Konkurs bêdzie sprawdzaæ wiedzê dzieci z gramatyki na danym poziomie edukacji w naszej szkole.Eliminacje grupowe odbêd± siê - I etap 10-15 kwietnia 2013 roku , za¶ etap ogólnoszkolny zaplanowany jest na 20 kwietnia 2013 roku,
w którym wezm± udzia³ najlepsi uczniowie klas III i IV z wszystkich oddzia³ów Szko³y Jêzykowej Harrison.Serdecznie zapraszamy do udzia³u


Wyniki próbnych egzaminów gimnazjalnych na poziomie podstawowych i rozszerzonym

Z wielk± rado¶ci± informujemy, i¿ grupa uczniów - gimnazjalistów klas III z pomy¶lno¶ci± i doskona³ym wynikiem zaliczy³a próbny egzamin gimnazjalny uzyskuj±c 99% punktów na poziomie podstawowym oraz 89% punktów na poziomie rozszerzonym (¶redni wynik ca³ej grupy) . Gratulujemy naszym s³uchaczom oraz Pani lektor Kasi Bia³ek i ¿yczymy jeszcze lepszych wyników na egzaminie pañstwowym.


WESO£YCH ¦WI¡T

Szanowni Pañstwo,
Z okazji zbli¿aj±cych siê ¦wi±t Wielkanocnych ¿yczymy du¿o u¶miechu, szczê¶cia, wszelkiej pomy¶lno¶ci oraz wielu radosnych i ciep³ych chwil.
Jednocze¶nie informujemy, i¿ zgodnie z harmonogramem Harrison
School w dniach 28.03 ? 02.04.2013 r. zajêcia w szkole nie odbywaj± siê. Sekretariat naszej szko³y tak¿e jest nieczynny.


WYNIKI KONKURSU ''MASTER OF SPELLING''

Z dum± og³aszamy, i¿ Pierwszym Mistrzem literowania w konkursie umiejêtno¶ci dla klas II ”Master of Spelling” zosta³ Bartosz £. z SP 314.
II miejsce zdoby³ Bartek Cz.i z SP 154,
III miejsce zdobyli Mateusz G. z SP 154, Szymon G. z SP 314 oraz Marta N. z SP 154.
Wyró¿nienie zdobyli Aleksandra S. z SP 154, Dominika K. z Sp 154, Julietta P. z SP 154, Amelia G. z Sp 154 oraz Paulina Z. z SP 118. Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów w nauce jêzyka angielskiego.


ST. VALENTINE'S DAY

W lutym w naszej szkole obchodzili¶my Dzieñ ¦wiêtego Walentego. W tym dniu mówili¶my o wszystkim co kochamy robiæ w wolnym czasie i o wszystkich, których kochamy najbardziej. Uczniowie mieli okazjê poznaæ popularne wiersze walentynkowe (love poems / rhyms), które umie¶cili na swoich kartach walentynkowych. Dowiedzieli siê tak¿e ciekawostek o patronie tego dnia - ¦w. Walentym, a tak¿e nauczyli siê piosenek o mi³o¶ci.


KONKURS DLA KLAS II 'THE BEST OF SPELLING'

Serdecznie zapraszamy po raz pierwszy uczniów klas II do udzia³u w konkursie 'The Best
of Spelling'. Jest to konkurs umiejêtno¶ci literowania i znajomo¶ci brytyjskiego alfabetu. Konkurs sk³ada siê z dwóch etapów: eliminacji grupowych w oddzia³ach oraz drugiego etapu, w którym wezm± udzia³ najlepsi uczniowie z ca³ej szko³y Harrison. Zapraszamy rodziców z dzieæmi
do drugiego etapu, który odbêdzie siê dnia 9 marca 2012 roku w siedzibie naszej szko³y przy
ul. Barei 3/2 o godzinie 10.00.


PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJALNE

Uczniowie gimnazjum napisz± w marcu próbny egzamin gimnazjalny (czê¶æ podstawowa
i rozszerzona), który bêdzie sprawdzianem ich umiejêtno¶ci i wiedzy zdobytej w naszej szkole przed egzaminem koñcz±cym gimnazjum. O wynikach próbnego egzaminu poinformujemy Pañstwa mailowo.


EGZAMINY SEMESTRALNE / RAPORTY

Pod koniec stycznia 2013 roku uczniowie naszej szko³y przyst±pili do egzaminów semestralnych czê¶ci pisemnej i ustnej. W drugim tygodniu lutego Rodzice otrzymali szczegó³owy raport o wyniku testu i postêpach w nauce dziecka/dzieci. W przypadku pytañ odno¶nie otrzymanych raportów prosimy o kontakt na adres e -mailowy info@harrison.pl lub na adres lektorów podany w raporcie.


ZIMOWISKO W ZAKOPANEM

Po raz pierwszy w tym roku szkolnym zosta³ zorganizowany wyjazd na zimowisko jêzykowo-sportowe do Zakopanego 26.01-2.02. 2013 r. Uczniowie naszej szko³y codziennie uczestniczyli
w warsztatach jêzykowych, których tematem przewodnim by³ „Winter Time”. Zajêcia odbywa³y
siê w ma³ych grupach dwa razy dziennie. Nauka prowadzona by³a przez lektorów naszej szko³y przy wykorzystaniu gier, zabaw jêzykowych, warsztatów dramowych, zabaw na ¶wie¿ym powietrzu oraz tañca. Wykonali¶my wiele projektów tematycznych. Oprócz zajêæ z jêzyka angielskiego mieli¶my okazjê codziennie uczyæ siê jazdy na nartach pod okiem do¶wiadczonego instruktora. W¶ród atrakcji zorganizowany by³ kulig, spacery po Krupówkach, bal przebierañców, ognisko z kie³baskami, dyskoteki oraz baseny termalne. Zapraszamy do galerii zdjêæ.


AKCJA CHARYTATYWNA „ KSI¡¯KA DO SZPITALA”

Po raz pierwszy w tym roku szkolnym nasza szko³a wziê³a udzia³ w akcji charytatywnej „Ksi±¿ka
do szpitala”. Celem akcji by³o nie tylko obdarowanie chorych dzieci piêknymi upominkami,
ale i nauczenie dzieci dzielenia siê z potrzebuj±cymi. Akcja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem w¶ród spo³eczno¶ci szkolnej. W wyniku akcji zebrali¶my oko³o 100 ksi±¿ek dzieciêcych, a tak¿e kilkana¶cie zestawów puzzli i gier edukacyjnych. W dniu 13 grudnia dary zosta³y zawiezione
do szpitala. Dyrekcja placówki, pracownicy szpitala oraz rodzice chorych dzieci przyjêli nas bardzo ciep³o. Na rêce Pani Dyrektor Szko³y Harrison Pani Ma³gorzaty Chrzanowskiej z³o¿yli podziêkowania wszystkim, którzy wziêli udzia³ w tym przedsiêwziêciu.


AKCJA CHARYTATYWNA „ MA£E NAKRÊTKI DU¯E MO¯LIWO¦CI „

Zachêcamy uczniów naszej szko³y do zbiórki plastikowych nakrêtek po sokach, napojach, wodzie mineralnej oraz kosmetykach. Zebrane nakrêtki prosimy wrzucaæ do „nakrêtkowych skarbonek”.